Official Development Assistance (ODA)

Zyra e Këshillimit për Mashtrimin dhe Korrupsionin

Shqip
Për të parandaluar mashtrimin dhe korrupsionin me Ndihmat Zyrtare për Zhvillim të Japonisë (ODA), ne ofrojmë një shërbim raportimi dhe këshillimi duke marrë informacion mbi rastet e mashtrimit dhe korrupsionit në projektet e ODA-s.

Pas marrjes së informacionit, Ministria e Punëve të Jashtme të Japonisë dhe Agjencia Japoneze për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA) do të kryejnë verifikimet dhe do të marrin masat e nevojshme në mënyrën më të përshtatshme.

Informacioni që ju do të paraqitni do të mbrohet rreptësisht, dhe informacionet tuaja personale në asnjë rast nuk do të bëhen publike. Sidoqoftë, në varësi të përmbajtjes së ҫështjes, ne do të marrim masat e nevojshme, duke përfshirë këtu edhe diskutime me qeverinë përkatëse, me kushtin që ju në asnjë rast të mos gjendeni në vështirësi për këtë arsye. Ju do të informoheni mbi rezultatet e masave të marra bazuar në informacionin që keni mundësuar në lidhje me rastet e mashtrimit dhe korrupsionit.

※ Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat e detyrueshme, në të kundërt mesazhi juaj nuk mund të dërgohet.

1. Ju lutemi zgjidhni rajonin/shtetin tuaj nga lista në vijim. (Fushë e detyrueshme)

Rajoni
Shteti

2. Ju lutemi zgjidhni kategorinë që i përshtatet më mirë rastit të mashtrimit ose korrupsionit. (Fushë e detyrueshme)

3. Ju lutemi specifikoni përmbajtjen e rastit të mashtrimit dhe korrupsionit. (Fushë e detyrueshme)

4. Ju lutemi shkruani emrin tuaj.

5. Ju lutemi shkruani adresën tuaj të "Email-it". (Fushë e detyrueshme)

6. Ju lutemi specifikoni nëse ka ndonjë dokument mbështetës për pikën 3.

7. Ju lutemi specifikoni nëse ka ndonjë dëshmitar për pikën 3.

8. Ju lutemi specifikoni nëse është ndërmarrë ndonjë veprim për pikën 3.

Kam lexuar dhe jam dakort me Politikën e Privatësisë dhe kushtet e përdorimit të faqes së internetit të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Japonisë. (* Fushë e detyrueshme)