Official Development Assistance (ODA)

بخش مشاوره در زمینه تخلفات و فساد ادارای

زبان
بمنظور جلوگیری از فساد اداری و تخلف در مورد ODA یا کمک رسمی برای توسعه، سفارت ژاپن در تهران مشاورات شما در خصوص تخلف در مورد پروژه های ODA ژاپن در ایران را می پذیرد. وزارت امور خارجه ژاپن و آژانس همکاری های بین المللی ژاپن (JICA) ، پس از تائید صحت آنها، اقدام مقتضی در این مورد را بطور مناسب معمول خواهند داشت.

این نظرات با جدیت و دقت مورد مطالعه و کنترل قرار خواهد گرفت و اسامی اشخاص حقیقی و حقوقی اطلاع دهنده به هیچ عنوان فاش نخواهد شد. سفارت بنا بر محتوی اطلاعات داده شده، اقدامات لازم را از جمله مشورت با همتای ایرانی خود در دولت جمهوری اسلامی ایران به صورتی که هیچ گونه ضرر و زیانی متوجه شخص اطلاع دهنده نشود، انجام خواهد داد. نتیجه اقدامات سفارت در مورد اطلاعات واصله شما، در خصوص تخلفات اداری قطعا" به آگاهی تان خواهد رسید.


# پر کردن اطلاعات در قسمت پایین" ضروری" می باشد.

1. لطفاً منطقه / کشور خود را از موارد زیر انتخاب کنید. (الزامی)

منطقه
کشور

2. لطفاً نوع تخلف را از بین موارد ذیل مشخص فرمائید. (الزامی)

3. لطفاً جزئیات تخلف و فساد مربوطه را بطور مفصل توضیح دهید (الزامی)

4. لطفاً نام و نام خواندگی خود را درج فرمائید

5. لطفاً آدرس ایمیل خود را درج فرمائید (الزامی)

6. چنانچه مدرکی در خصوص مورد "3" در اختیار دارید، لطفاً ذکر فرمائید

7. درصورت وجود شواهد دیگر، لطفاً ذکر نمائید

8. چنانچه اقدامی در خصوص مورد "3" بعمل آورده اید، لطفاً آن را ذکر نمائید

9. ضوابط سیاست حفظ حریم خصوصی در وب سایت وزارت امور خارجه ژاپن را مطالعه نموده و آن را می پذیرم. (*الزامی)