Official Development Assistance (ODA)

Авилгатай холбоотой мэдээлэл хүлээн авах цонх

Хэл
Япон улсын Засгийн газраас Монгол улсад хэрэгжүүлдэг “Хөгжлийн албан ёсны тусламж” (ODA)-тай холбогдох хууль бус үйлдэл болон авилгын хэргээс сэргийлэхийн тулд авилга болон хууль бус үйлдэлтэй холбоотой мэдээлэл хүлээн авах цонх ажиллуулж байна. Та бүхнээс ирсэн мэдээллийг Япон улсын Гадаад хэргийн яам болон Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (ЖАЙКА) бодит үнэнийг шалган нягталсны эцэст шаардлагатай арга хэмжээг зүй зохистой авах болно.

Та бүхнээс ирсэн мэдээллийн нууцыг чанд хадгалж, хувь хүн болон албан байгууллагын нэрийг олон нийтэд дэлгэхгүй. Мэдээлэгчид хохирол учрахгүйг баталгаажуулсны үндсэн дээр хүлээн авсан мэдээлэлд үндэслэн тухайн улсын Засгийн газартай хэлэлцээ хийх зэрэг шаардлагатай арга хэмжээг авах болно. Тийнхүү авилгатай холбоотой ирсэн мэдээллийн талаар авсан арга хэмжээний үр дүнг нь заавал мэдэгдэх болно.

※Заавал бөглөх ёстой хэсгийг бөглөөгүй тохиолдолд мэдээлэл илгээгдэхгүй.

1. Дараахаас бүс, улсаа сонгоно уу. (Заавал бөглөнө)

Бүс нутаг
Улс

2. Таны мэдээлэл авилга, зөрчлийн аль болохыг доорхоос сонгоно уу. (Заавал бөглөнө)

3. Та мэдээллийн агуулгыг бичнэ үү. (Заавал бөглөнө)

4. Та өөрийн нэрийг бичнэ үү.

5. Та өөрийн и-мэйл хаягийг бичнэ үү. (Заавал бөглөнө)

6. Асуулт 3-той холбоотой ямар нэгэн баримт, нотолгоо байгаа бол бичнэ үү.

7. Асуулт 3-ийг гэрчлэх өөр гэрч байгаа эсэхийг бичнэ үү.

8. Асуулт 3-той холбоотой ямар нэгэн үйлдэл хийсэн бол бичнэ үү.

Гадаад харилцааны яамны вэбсайтын нууцлалын бодлогыг зөвшөөрнэ үү.