Official Development Assistance (ODA)

บริการรับเรื่องราวร้องเรียนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการการทุจริตและคอรัปชั่น

ภาษา
เนื่องจากหน่วยงานของประเทศญี่ปุ่นที่ดูแลด้านความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistance หรือ ODA) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันการทุจริตและคอรัปชั่นในด้านความช่วยเหลือดังกล่าว ทางหน่วยงานจึงได้เปิดรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและคอรัปชั่นในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency หรือ JICA) จะเป็นผู้ดำเนินมาตรการที่เหมาะสมในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคำร้องเรียนต่อไป

ข้อมูลเรื่องการร้องเรียนจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับและจะไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลบริษัทแก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ทั้งนั้น ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่าเนื้อหาคำร้องเรียนไม่ได้ส่งผลเสียแก่ผู้ร้องเรียนแต่อย่างใด มีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลคำร้องดังกล่าวอาจจะถูกนำมาหารือร่วมกับภาครัฐบาลของประเทศเพื่อดำเนินมาตรการการจัดการที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ จะมีการรายงานผลการดำเนินการต่อคำร้องเรียนเรื่องการทุจริตและคอรัปชั่นให้ทราบทุกครั้ง

*กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย ให้ครบทุกช่องมิฉะนั้นจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้

1. โปรดเลือกภูมิภาค / ประเทศของท่านจากรายการต่อไปนี้ (จำเป็น)※

ภูมิภาค
ชื่อประเทศ

2.กรุณาระบุเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว (จำเป็น)※

3.กรุณากรอกเนื้อหาในเรื่องนั้นๆ (จำเป็น)※

4.กรุณากรอกชื่อ-นามสกุลของท่าน

5.กรุณากรอกอีเมล์ของท่าน (จำเป็น)※

6.โปรดระบุเพิ่มเติมหากท่านมีเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ 3

7.โปรดระบุเพิ่มเติมหากท่านมีพยานที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ 3

8.โปรดระบุพฤติกรรมหรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่ 3

9.ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงตามเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (*จำเป็น)