Official Development Assistance (ODA)

Bộ phận tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tham nhũng

Ngôn ngữ
Để phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong các dự án ODA, Đại sứ quan Nhật Bản đang tiếp nhận tư vấn liên quan đến thông tin về tiêu cực và tham nhũng trong các dự án ODA của Nhật Bản tại Việt Nam. Về các thông tin tư vấn được gửi đến, Đại sứ quán Nhật Bản sẽ thực hiện nhưng biện pháp cần thiết một cách phù hợp sau khi Bộ Ngoại giao và JICA xác nhận được sự thật.

Quản lý nghiêm những thông tin được gửi đến và tuyệt đối không công khai tên cá nhân và công ty cung cấp thông tin.

Tùy vào nội dung tư vấn, với điều kiện tiền đề là không gây ra bất lợi cho người thông báo, dựa trên thông tin được thông báo sẽ có biện pháp ứng phó cần thiết như tiến hành đối thoại với nước sở tại v.v…Và chắc chắn sẽ thông báo về kết quả xử lý thông tin liên quan đến tiêu cực, tham nhũng.

※Không thể gửi thông tin nếu không điền đầy đủ nội dung bắt buộc

1. Vui lòng lựa chọn khu vực/Quốc gia(Thông tin bắt buộc)

Vùng
Đất nước

2. Vui lòng lựa chọn các hành vi sau liên quan đến tiêu cực tham nhũng (Thông tin bắt buộc).

3. Hãy cho biết nội dung cụ thể (Thông tin bắt buộc)

4. Hãy cho biết tên của bạn.

5. Hãy cho biết địa chỉ E-mail tử của bạn (Thông tin bắt buộc)

6. Vui lòng cho biết bạn có văn bản nào liên quan đến nội dung ở mục 3.

7. Vui lòng cho biết có nhân chứng nào ngoài bạn biết thông tin được nêu ở mục 3.

8. Vui lòng cho biết bạn đã có hành động nào liên quan đến thông tin tại mục 3.

"Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản về chính sách quyền riêng tư của trang web của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản" (* Bắt buộc)